ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ НА СТАРОМУ САЙТІ УЧИЛИЩА!!!

З ЖОВТНЯ 2017 РОКУ В УЧИЛИЩІ ПРАЦЮЄ НОВИЙ САЙТ

Адреса нового сайту: www.kvpubd.com

СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ УЧНІВ ДО КВПУ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ

Вельмишановний абітурієнте ! 

ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ

до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну на  2017 р. 

Якщо ви прийняли рішення навчатись у Київському вищому професійному училищі будівництва і дизайну, будь ласка, уважно ознайомтесь с умовами, переліком необхідних документів, та розкладом роботи приймальної комісії.

І. Загальна частина

1.1.    Правила прийому до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну на 2017 рік є обов’язковими для виконання у Київському вищому професійному училищі будівництва і дизайну.

1.2.    До Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну приймаються громадяни України, які мають повну чи базову загальну середню освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем, або особа, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 - кваліфікований робітник;

 - молодший спеціаліст.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з бюджету м. Києва  на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.  

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну на 2017 р. розробляються відповідно до законодавства України,  у  тому   числі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, які затверджені Наказом Міністерства освіти та науки від 14.05.2013 р., № 499 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 344 від 09.04.2014 р.), затверджуються директором навчального закладу та погоджуються начальником управління професійної освіти виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди. 

 

На освітньо-кваліфікаційний рівень – «кваліфікований робітник» на базі базової загальної середньої освіти (9 класів):

 

•  «Маляр, реставратор декоративно-художніх фарбувань (дизайнер)» – 56 учнів із терміном навчання до 4,5 років;

 

 «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник з силових мереж та електроустаткування, електрозварник ручного зварювання» – 28 учнів із терміном навчання до 3,5 років;

 

•  «Агент з організації туризму, адміністратор, діловод» – 28 учнів із терміном навчання до 3,5 років;

 

•  «Адміністратор, агент з постачання, діловод» – 28 учнів із терміном навчання до 3,5 років;

 

•  «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» – 28 учнів із терміном навчання 3 роки.


 

На освітньо-кваліфікаційний рівень – «кваліфікований робітник» на базі повної загальної середньої освіти (11 класів):

 

•  «Адміністратор, агент з постачання» – 28 учнів із терміном навчання 1,5 років.

 

•  «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж» – 28 учнів із терміном навчання 1,5 років.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «молодший спеціаліст»:

  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – 15 учнів із терміном навчання 1 рік 8 місяців;

 

•  «Будівництво та цивільна інженерія» – 15 учнів із терміном навчання 1 рік 8 місяців;

 

  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – 30 учнів із терміном навчання 1 рік 8 місяців.

 

План набору в 2017 рік становить – 284 особи в межах ліцензійного обсягу.

Форма навчання – денна.

Обмеження з професій, спеціальностей за віком вступників відбувається згідно Закону України «Про зайнятість населення».

Прийом до КВПУ будівництва і дизайну проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

Учні Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли  кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору за рейтинговим списком вступників.

Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка  робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у Київському вищому професійному училищі будівництва і дизайну здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідних напрямків (спеціальності): «Монтаж системи утеплень будівель, штукатур, маляр», «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник з силових мереж та електроустаткування, електрозварник ручного зварювання», «Агент з організації туризму, адміністратор, діловод», «Адміністратор, агент з постачання, діловод», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення».

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Приймальна комісія працює: понеділок – п’ятниця з 08.30 год. до 17.00 год.

Проходження медичного огляду вступниками та визначення їх професійної придатності відбувається у медичних установах за місцем реєстрації або в інших районних медичних установах та є обов’язковим.

2.6. Строки проведення прийому на навчання: з 15 травня до 26 серпня 2017 року.

2.7. У разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки України про продовження вступної кампанії термін прийому документів може бути продовжено. 

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного навчального закладу, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

       - заява із зазначенням обраної професії

 - документ про освіту (оригінал);

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня) (оригінал);

 - медичну довідку за формою 086-У, довідка про щеплення (форма 063);

 - 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

 - довідка з місця проживання і склад сім’ї;

 - свідоцтво про народження або паспорт;

 - ідентифікаційний номер;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).  

        Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ. 

ІV. Умови прийому 

4.1. Прийом до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: кваліфікований робітник за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту; молодший спеціаліст на основі конкурсного відбору за рейтинговим списком вступників, який формується за результатами середнього бала документа про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник».

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Учні Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли  кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка  робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у Київському вищому професійному училищі будівництва і дизайну здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідних напрямків (спеціальності): «Монтаж системи утеплень будівель, штукатур, маляр», «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник з силових мереж та електроустаткування, електрозварник ручного зварювання», «Агент з організації туризму, адміністратор, діловод», «Адміністратор, агент з постачання, діловод», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». 

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

-  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

-  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

-  діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

-  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови достатнього середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

-  особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

-  діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

-  діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

-  випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-  випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

-  учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

-  випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну за відповідними професіями;

-  особи, які вступають до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до   Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5.  Зарахування до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну здійснюється наказом  директора, який видається за 5 днів до початку навчального року. 

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування  до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну на навчання за рахунок видатків з бюджету м. Києва  на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється в  межах затвердженого регіонального замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну. На звільнені місця проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

6.2.  При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) робота приймальної комісії продовжується відповідно п. 2.7 цих правил.

6.3. Особам, які не зараховані до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну здійснюється управлінням професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради Київської міської державної адміністрації.

 

Приймальна комісія працює з 15 травня 2017 року.

Документи приймаються щоденно (окрім вихідних) за наступним розкладом:

Понеділок - П`ятниця з 8:30 до  17:00 години.

Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, телефонуйте за номерами приймальної комісії:

(044) 497-33-46, (044) 497-71-65, 

або

пишіть на електронну пошту - buro@kvpubd.kiev.ua 

Дякуємо за порозуміння та завжди чекаємо на вас !

 

Як доїхати:

Трамвай №14 або №15 до зупинки "проспект Відрадний"
Тролейбус №27, автобус №2, маршр.таксі №, 427, 433, 454 до зупинки "б-р І. Лепсе"
Електропотяг, міська електричка до станції "Київ-Волинський"

 Карта проїзду до училища

З повагою, 

заступник директора із навчально-виховної роботи
  Юлія Олександрівна Найверт